Blog & News

Data Architecture

รู้จัก Data Pipeline และ Data Architecture ฉบับผู้เริ่มต้น

หลังจากที่เราทราบถึงประโยชน์ของการทำ Data Analytics กันแล้ว (Data Analytics 101 – “ก้าวแรกสู่การทำ Data Analytics” ปรับมุมมองทางการคิด เพื่อช่วยให้คุณคิดแบบ Analytics ให้มากขึ้น) ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปเห็นรวมว่า Data มาจากไหน เก็บไว้ที่ไหน และภาพรวมโครงสร้างของการเก็บ Data เป็นอย่างไร ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Pipeline