รู้จัก Data Pipeline และ Data Architecture ฉบับผู้เริ่มต้น

หลังจากที่เราทราบถึงประโยชน์ของการทำ Data Analytics กันแล้ว (Data Analytics 101 – “ก้าวแรกสู่การทำ Data Analytics” ปรับมุมมองทางการคิด เพื่อช่วยให้คุณคิดแบบ Analytics ให้มากขึ้น) ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปเห็นรวมว่า Data มาจากไหน เก็บไว้ที่ไหน และภาพรวมโครงสร้างของการเก็บ Data เป็นอย่างไร ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Pipeline หรือกระบวนการและทิศทางของข้อมูลว่ากระบวนการจากต้นจนจบของ Data เป็นอย่างไร “เข้าใจ Data Pipeline” Data pipeline คือขั้นตอนหรือการกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Source) ไปยังจุดหมายปลายทาง โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การนำเข้าข้อมูล (Ingestion) การแปลงข้อมูล (Transformation) การเก็บข้อมูล (Storage) และปลายทางคือ การวิเคราะห์ หรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Analysis) ต่อไปมาทำความรู้จักถึงคำศัพท์แต่ละคำที่ใช้ในการทำความเข้าใจ Data Pipeline กัน […]