DATA VISUALIZATION & DASHBOARD

The power of data is from usage

การทำ Visualization ที่ดี จะทำให้สามารถดึงศักยภาพของ Data ออกมาใช้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแผนกใดก็ตาม

CEO / Management
Finance
HR
Marketing

Marketing Research Dashboard

IT Issues Dashboard

แสดงข้อมูลจำนวน Ticket ที่เปิดอยู่ และสถานะ

Breastfeeding Log

Map Visualization

แสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนภาพหรือแผนที่

Want to get a dashboard?