DAVOY.TECH

Welcome to Davoy!
เราเป็นผู้นำการให้บริการด้าน Data Analytics เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม
ด้วยการใช้ข้อมูลที่คุณมี เพื่อให้คุณตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

OUR SERVICES

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแดชบอร์ด หรือการสอนให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ในการใช้งานดาต้ามากขึ้น

Data Analytics & Consulting

  • Data Analytics: Exploratory & Advanced Analytics
  • Data Architecture & Engineering
  • Data Security
  • Data Management

Data Visualization & Dashboard

  • Design & Visualization for Real-time Dashboard
  • Various Tools : Power BI, Tableau, etc.

Data Literacy Training

  • Spreadsheet
  • Data Visualization
  • Data Analysis
  • Data Management

OUR TOOLS

ทางทีมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณได้

OUR CLIENTS

Success Stories

ผลงานที่ผ่านมาของทางทีม

Sales Data Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจาก POS เพื่อการวางกลยุทธของธุรกิจในอนาคตโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น
– Sales Analysis วิเคราะห์ส่วนประกอบของยอดขายในแง่ของลักษณะการซื้อ/ประเภทสินค้า
– Cohort Analysis วิเคราะห์ว่าลูกค้ามีการกลับมาซื้อเมื่อไหร่
– Market Basket Analysis วิเคราะห์ว่าสินค้าใดมักจะถูกซื้อด้วยกัน
– Pareto Chart ยอดขายส่วนใหญ่ จะมาจากสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด และหาว่าสินค้านั้นคืออะไร

Customer Data Collection

การวางระบบเก็บข้อมูลของลูกค้า จากเดิมที่ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในกระดาษแล้วส่งเข้ามาที่บริษัท สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง QR Code โดยจะสามารถดูข้อมูลได้อย่าง Real-time

Data Management and Cleansing

การจัดการข้อมูลและการ clean ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการนำข้อมูลมาใช้งาน รวมถึงการวางระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่เข้ามาใหม่เป็นข้อมูลที่ clean เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือจะมี 10 หลัก และเริ่มต้นด้วย 06, 08 หรือ 09

Real-time Dashboard

Real-time dashboards แสดงผลเพื่อให้คนใช้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการออกแบบที่สร้างไว้ก่อน รวมถึงสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทางโปรแกรม Power BI, Tableau หรือ R Shiny

OUR TEAM

ทีมงานหลักของเรา

Lin Kanokkorn

Co-Founder & CEO

Consumer x Data Analytics

Zac Chiam

Co-Founder & CTO

IT x Data Consulting