DAVOY.TECH

DAVOY.TECH


Welcome to Davoy!
เราเป็นผู้นำการให้บริการด้าน Data Analytics เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม
ด้วยการใช้ข้อมูลที่คุณมี เพื่อให้คุณตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

Welcome to Davoy!
เราเป็นผู้นำการให้บริการด้าน Data Analytics เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลกว่าเดิม
ด้วยการใช้ข้อมูลที่คุณมี เพื่อให้คุณตัดสินใจในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
Contact Us

OUR SERVICES


เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแดชบอร์ด หรือการสอนให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ในการใช้งานดาต้ามากขึ้น

Data Analytics & Consulting

Data Analytics & Consulting

  • Data Analytics: Exploratory & Advanced Analytics
  • Data Architecture & Engineering
  • Data Security
  • Data Management

Data Visualization & Dashboard

Data Visualization & Dashboard

  • Design & Visualization for Real-time Dashboard
  • Various Tools : Power BI, Tableau, etc.

Data Literacy Training

Data Literacy Training

  • Spreadsheet
  • Data Visualization
  • Data Analysis
  • Data Management

OUR TOOLS


ทางทีมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณได้

Success Stories


ผลงานที่ผ่านมาของทางทีม

Sales Data Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจาก POS เพื่อการวางกลยุทธของธุรกิจในอนาคตโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น
– Sales Analysis วิเคราะห์ส่วนประกอบของยอดขายในแง่ของลักษณะการซื้อ/ประเภทสินค้า
– Cohort Analysis วิเคราะห์ว่าลูกค้ามีการกลับมาซื้อเมื่อไหร่
– Market Basket Analysis วิเคราะห์ว่าสินค้าใดมักจะถูกซื้อด้วยกัน
– Pareto Chart ยอดขายส่วนใหญ่ จะมาจากสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด และหาว่าสินค้านั้นคืออะไร

Success StoriesCustomer Data Collection

การวางระบบเก็บข้อมูลของลูกค้า จากเดิมที่ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในกระดาษแล้วส่งเข้ามาที่บริษัท สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง QR Code โดยจะสามารถดูข้อมูลได้อย่าง Real-time

Success StoriesData Management and Cleansing

การจัดการข้อมูลและการ clean ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นในการนำข้อมูลมาใช้งาน รวมถึงการวางระบบการเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลที่เข้ามาใหม่เป็นข้อมูลที่ clean เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือจะมี 10 หลัก และเริ่มต้นด้วย 06, 08 หรือ 09

Success StoriesReal-time Dashboard

Real-time dashboards แสดงผลเพื่อให้คนใช้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการออกแบบที่สร้างไว้ก่อน รวมถึงสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผ่านทางโปรแกรม Power BI, Tableau หรือ R Shiny

Success Stories

OUR TEAM


ทีมงานหลักของเรา

Zac Chiam
Zac Chiam Co-Founder & CEO

IT x Data Consulting
zac@davoy.tech

Lin Kanokkorn
Lin Kanokkorn Co-Founder & CTO

Consumer x Data Analytics
lin@davoy.tech

Contact us


ติดต่อเราได้ที่
Email: lin@davoy.tech
Phone: 081-428-8159

หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะ

We received your message and will contact you back soon.