Blog & News

Data Analytics TH

Power BI

รู้จักรกับ Power BI คืออะ

Data Analytics TH

How to be Empowered Data User

ในยุคที่เทคโนโลยีและ Data

Data Analytics TH

Cloud Service คืออะไร?

ในยุคที่เทคโนโลยีและการจั

Data Engineer TH

SQL คืออะไร?

เมื่อพูดถึง Database รูปแ

Data Warehouse TH

Data Warehouse คืออะไร?

Data Warehouse หรือคลังข้อมูล เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งต่าง ๆ ในองค์กร

Data Analytics TH

CDP คืออะไร?

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค

Data Architecture TH

Data Architecture คืออะไร?

ในยุคสมัยที่จำนวนของข้อมู

Data Engineer TH

Data Governance คืออะไร?

ในยุคสมัยที่โลกได้เข้าสู่