Blog & News

Data Engineer TH

SQL คืออะไร?

เมื่อพูดถึง Database รูปแ

Data Warehouse TH

Data Warehouse คืออะไร?

Data Warehouse หรือคลังข้อมูล เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งต่าง ๆ ในองค์กร

Data Analytics TH

CDP คืออะไร?

เมื่อโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค

Data Architecture TH

Data Architecture คืออะไร?

ในยุคสมัยที่จำนวนของข้อมู

Data Engineer TH

Data Governance คืออะไร?

ในยุคสมัยที่โลกได้เข้าสู่