SQL คืออะไร?

เมื่อพูดถึง Database รูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน คงจะไม่พูดถึง SQL ไม่ได้ เพราะ SQL เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ SQL กัน

SQL คืออะไร?

SQL ย่อมาจากคำว่า “Structured Query Language” หรือ “ภาษาคิวรีโครงสร้าง” ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ นั่นหมายความว่า SQL เป็นวิธีการในการสื่อสารกับฐานข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ บนฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทำงานของ SQL จะเป็นการส่งคำสั่งไปยังฐานข้อมูลเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการ และเพื่อให้การทำงานของ SQL เป็นไปได้ตามที่เราต้องการ เราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่า RDBMS หรือ Relational Database Management System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ โดย RDBMS ที่มีความนิยมในปัจจุบันมีด้วยกันหลายตัวเช่น MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL

รูปแบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ คือการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง (Tables) โดยแต่ละตารางประกอบด้วยคอลัมน์ (Columns) และแถว (Rows) โดยแต่ละคอลัมน์มีชื่อและประเภทข้อมูลที่กำหนดไว้ และคีย์หลัก (Primary Key) จะระบุแถวแต่ละแถวในตาราง รูปแบบนี้เป็นพื้นฐานในระบบฐานข้อมูล SQL และมีความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่กำหนดโดยคีย์นอก (Foreign Key) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจและแอปพลิเคชันต่าง ๆ อันเน้นความสอดคล้องและความเป็นระเบียบของข้อมูล

 

 

NoSQL คืออะไร?

NoSQL ย่อมาจาก Non-relational database เป็นแนวคิดและเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและจัดการกับข้อมูลฐานข้อมูลที่แตกต่างกับระบบฐานข้อมูล SQL เน้นไปที่ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นหนาซับซ้อน เรียกว่า “Schemaless” ซึ่งคือการไม่มีการคัดค้านของโครงสร้างข้อมูลก่อน โดยเก็บในรูปแบบ JSONความสำคัญของ SQL

เมื่อเราเข้าใจถึงวิธีการทำงานของ SQL แล้ว เรามาดูความสำคัญของ SQL ในปัจจุบันกันบ้าง SQL มีบทบาทสำคัญในการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล สำคัญในธุรกิจและการพัฒนาซอฟต์แวร์ เราสามารถใช้ SQL เพื่อ:

  1. การเรียกดูข้อมูล (SELECT Data)

SQL ช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราสามารถเรียกดูข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบตารางได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้า, สินค้า, หรือรายการการสั่งซื้อ

  1. เพิ่มข้อมูล (INSERT Data)

เราสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูลได้ด้วย SQL โดยใช้คำสั่ง INSERT ซึ่งช่วยให้เราบันทึกข้อมูลใหม่ เช่น เพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่หรือรายการสั่งซื้อใหม่

  1. ปรับปรุงข้อมูล (UPDATE Data)

ถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล เช่น อัปเดตที่อยู่ลูกค้าหรือรายละเอียดของสินค้า เราสามารถใช้คำสั่ง SQL ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ได้

  1. ลบข้อมูล (DELETE Data)

SQL ยังช่วยให้เราลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกจากฐานข้อมูลได้ โดยใช้คำสั่ง DELETE เช่น ลบรายการสั่งซื้อที่ไม่ต้องการอีกต่อไป

  1. สร้างและจัดการฐานข้อมูล

 เราสามารถใช้ SQL เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ และจัดการโครงสร้างของฐานข้อมูล เช่น สร้างตารางใหม่, เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในตาราง หรือกำหนดข้อกำหนด (Constraints) ในการจัดการข้อมูล

 

ตัวอย่างคำสั่ง SQL

ทีนี้เราลองมาดูคำสั่งของ SQL ที่ใช้กัน

  SELECT: เพื่อเลือกข้อมูลจากตาราง เช่น SELECT * FROM Customers เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมด

  INSERT: เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในตาราง เช่น INSERT INTO Orders (OrderID, CustomerID, OrderDate) VALUES (1, ‘C001’, ‘2023-09-15’)

  UPDATE: เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ เช่น UPDATE Customers SET City = ‘Bangkok’ WHERE CustomerID = ‘C001’

  DELETE: เพื่อลบข้อมูลออกจากตาราง เช่น DELETE FROM Orders WHERE OrderID = 1

  JOIN: ใช้ในการรวมข้อมูลจากหลายตาราง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName FROM Orders INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID

  GROUP BY: ใช้ในการกลุ่มข้อมูลและคำนวณค่าสถิติ เช่น SELECT Country, COUNT(*) FROM Customers GROUP BY Country

  ORDER BY: ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล เช่น SELECT * FROM Products ORDER BY Price DESC เพื่อดึงข้อมูลสินค้าและเรียงลำดับตามราคาจากสูงสุดไปต่ำสุด

  WHERE: ใช้ในการกรองข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น SELECT * FROM Employees WHERE Salary > 50000 เพื่อดึงข้อมูลพนักงานที่มีเงินเดือนมากกว่า 50,000

  HAVING: ใช้ในการกรองข้อมูลกลุ่มที่ผลรวมหรือค่าสถิติตามเงื่อนไข เช่น SELECT Country, COUNT(*) FROM Customers GROUP BY Country HAVING COUNT(*) > 5 เพื่อดึงประเทศที่มีลูกค้ามากกว่า 5 คน

 

 

ในบทความนี้เราได้รู้ว่า SQL คืออะไรและมีความสำคัญเพียงใด โดย SQL เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งที่สำคัญในการจัดการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การที่เรามีความรู้และเข้าใจใน SQL เพื่อที่จะพัฒนาและใช้งานในองค์กรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าคุณต้องการที่จะฝึกฝนภาษา SQL เพิ่มเติม สามารถทดลองฝึกด้วยตัวเองได้ที่  SQLBolt – Learn SQL – Introduction to SQL

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Latest Post

E-Tax Invoice

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Read More »

Power BI

รู้จักรกับ Power BI คืออะ

Read More »