Blog & News

Data Architecture

What is Data Architecture?

Nowadays, the set of data has been increasing together with its value. In order to systematically manage and utilize large amount of stored data, the

Data Architecture

รู้จัก Data Pipeline และ Data Architecture ฉบับผู้เริ่มต้น

หลังจากที่เราทราบถึงประโยชน์ของการทำ Data Analytics กันแล้ว (Data Analytics 101 – “ก้าวแรกสู่การทำ Data Analytics” ปรับมุมมองทางการคิด เพื่อช่วยให้คุณคิดแบบ Analytics ให้มากขึ้น) ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปเห็นรวมว่า Data มาจากไหน เก็บไว้ที่ไหน และภาพรวมโครงสร้างของการเก็บ Data เป็นอย่างไร ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Pipeline