What is Data Architecture?

Nowadays, the set of data has been increasing together with its value. In order to systematically manage and utilize large amount of stored data, the concept called Data Architecture needed to be introduced. Data Architecture is the concept of planning and set the structure of data designed by organizations to store useful data. Data Architecture […]

รู้จัก Data Pipeline และ Data Architecture ฉบับผู้เริ่มต้น

หลังจากที่เราทราบถึงประโยชน์ของการทำ Data Analytics กันแล้ว (Data Analytics 101 – “ก้าวแรกสู่การทำ Data Analytics” ปรับมุมมองทางการคิด เพื่อช่วยให้คุณคิดแบบ Analytics ให้มากขึ้น) ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปเห็นรวมว่า Data มาจากไหน เก็บไว้ที่ไหน และภาพรวมโครงสร้างของการเก็บ Data เป็นอย่างไร ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Pipeline หรือกระบวนการและทิศทางของข้อมูลว่ากระบวนการจากต้นจนจบของ Data เป็นอย่างไร “เข้าใจ Data Pipeline” Data pipeline คือขั้นตอนหรือการกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Source) ไปยังจุดหมายปลายทาง โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การนำเข้าข้อมูล (Ingestion) การแปลงข้อมูล (Transformation) การเก็บข้อมูล (Storage) และปลายทางคือ การวิเคราะห์ หรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Analysis) ต่อไปมาทำความรู้จักถึงคำศัพท์แต่ละคำที่ใช้ในการทำความเข้าใจ Data Pipeline กัน […]