รู้จัก Data Pipeline และ Data Architecture ฉบับผู้เริ่มต้น

หลังจากที่เราทราบถึงประโยชน์ของการทำ Data Analytics กันแล้ว (Data Analytics 101 – “ก้าวแรกสู่การทำ Data Analytics” ปรับมุมมองทางการคิด เพื่อช่วยให้คุณคิดแบบ Analytics ให้มากขึ้น) ในบทความนี้จะพาทุกท่านไปเห็นรวมว่า Data มาจากไหน เก็บไว้ที่ไหน และภาพรวมโครงสร้างของการเก็บ Data เป็นอย่างไร ผ่านสิ่งที่เรียกว่า Data Pipeline หรือกระบวนการและทิศทางของข้อมูลว่ากระบวนการจากต้นจนจบของ Data เป็นอย่างไร “เข้าใจ Data Pipeline” Data pipeline คือขั้นตอนหรือการกล่าวถึงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (Data Source) ไปยังจุดหมายปลายทาง โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การนำเข้าข้อมูล (Ingestion) การแปลงข้อมูล (Transformation) การเก็บข้อมูล (Storage) และปลายทางคือ การวิเคราะห์ หรือนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (Analysis) ต่อไปมาทำความรู้จักถึงคำศัพท์แต่ละคำที่ใช้ในการทำความเข้าใจ Data Pipeline กัน […]

Maslow of Data Analytics

If you are wondering how to start your Data Analytics Journey, Davoy.tech would like to present you Maslow Hierarchy of Data Analytics. Step:1 Physical Need <> Data Driven DecisionYou don’t need fancy models or advanced tools. The first step is to use data to drive your business decisions. For example, instead of just re-order the […]

What is Data and how to derive insights and value?

Getting started with Data Analytics Data is garage in, garage out, good data and bad data, useless data and data with value. With digitalization, data is everywhere, raw data give contexts to help derive Information. Information gives meanings to become Knowledge and Knowledge gives insights to finally become Wisdom.  In simple words, we all probably […]

What is Business Dashboard and how we should do it?

So-called ‘Dashboards’ are heard in our analytics driven world but what exactly is dashboard and why we should do it?